Certificatul de membru

Acte necesare eliberării certificatului de membru

Conform OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali

 • copie a documentelor de studii care atestă formarea în profesie + Original
 • copie după foaia matricolă de la școala postliceală
 • copie după diploma de bacalaureat
 • certificat de cazier judiciar
 • certificat medical de sănătate fizică și psihică – tip A5
 • copie a cărții de identitate
 • copie a certificatului de naștere
 • copie a certificatului de căsătorie (unde este cazul)
 • declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea următoarelor condiţii:  (se completează la sediu, împreună cu cererea de înscriere)
  • că nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra umanităţii sau vieţii în împrejurări legate de exercitarea profesiei şi pentru care nu a intervenit reabilitarea
  • nu i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară
  • nu este incompatibil cu orice acţiune de natură de a aduce atingere demnităţii profesionale de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical sau bunelor moravuri conform Codului de etică şi deontologie profesională
 • taxa de înscriere:  100 lei

La primirea în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, asistentul medical generalist, moaşa şi respectiv asistentul medical vor depune jurământul.

Jurământul profesional

“În numele Vieţii şi al Onoarei,
Jur să îmi exercit profesia cu demnitate, să respect fiinţa umană şi drepturile sale şi să păstrez secretul profesional.
Jur că nu voi îngădui să se interpună între datoria mea şi pacient consideraţii de naţionalitate, rasă, religie, apartenenţă politică sau stare socială.
Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană chiar sub ameninţare şi nu voi utiliza cunoştinţele mele medicale contrar legilor umanităţii.
Fac acest jurământ în mod solemn şi liber!”
Platforma de cursuri online